Обрати сторінку

Служба з управління персоналом

Положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Наказ № 77-0С Про припинення трудового договору. Про звільнення Кечахмадзе Т.Г.  29.07.2021р.13:35

Наказ № 73 від 28.07.2021р. Про створення комісії із службового розслідування 29.07.2021р. 13:30

Наказ № 72 від 28.07.202 1р.Про створення комісії із службового розслідування   28.07.2021р. 18:02

Акт 28.07.2021р. 18:04

Положення про службу з управління персоналом Кілійського міжрайонного управління водного господарства

05.02.2020 Техніко – економічне обґрунтування скорочення чисельності та штату працівників.

05.02.2020 Проведення заходів по скороченню штату чисельності працівників в Кілійському МУВГ станом на 04.02.2020 року.

05.02.2020 Колективний Договір 2020 -2022рік

– Провідний інженер з підготовки кадрів  Павлова Альона Миколаївна;

– Провідний інженер з підготовки кадрів  Корнієнко Марія Геннадіївна

Основні завдання

 Очолює роботу із забезпечення Управління працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух.

 Організовує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з управліннями аналогічного профілю, інформування робітників Управління про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розташування об’яв про наймання працівників.

Бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії Управління.

Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах Управління.

Здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей; контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства.

Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.

Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами начальника Управління.

Веде облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

Контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами.

Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблює заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.

Функції

Служба з управління персоналом готує   річний та квартальний звіт про чисельність і якісний склад працівників Управління та  подає до БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю;

Готує наказ чергування працівників Управліня у вихідні та святкові дні відповідно до графіку чергування.

Готує доповідні записки, проекти наказів з питань, що стосуються його компетенції.

Надає річний звіт про виконання умов укладеного контракту за минулий рік начальника Управління.

Готує графік навчання  працівників Управління.

Складає заявку до плану  про підвищенню кваліфікації працівників Управління у ДІЕУВР (м. Київ).

Вносить пропозиції щодо потреби в навчанні працівників,  освіта яких не відповідає займаній посаді.

Веде документальне оформлення прийому, переведення, переміщення та звільнення працівників,  а також персональний  облік особистого складу відповідно з діючими правилами і інструкціями, оформлення особових   справ.

Веде табель обліку використання робочого часу інженерно-технічних працівників Управління.

Веде роботу документів з кадрових питань та забезпечує контроль за їх виконання.

Веде належний облік по обробці персональних даних, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.